เกี่ยวกับเรา

www.tree-eco.com

ทรี อีโค ให้บริการจัดการของเสีย

ตะกอนชีวภาพ น้ําเสีย เศษอาหาร และของเสียจากโรงงาน

ปลอดภัย และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่เข้าตรวจสอบหน้างาน นําเสนอแนวทางจัดการ ตรวจสอบจุดกําเนิดของเสียภายในโรงงาน นําสู่การขนส่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถตรวจสอบได้ และสามารถทําโครงการ CSR ร่วมกับทางโรงงานได้อย่างเหมาะสม ผลที่ได้จากขบวนการจัดการของเสีย คือการปลี่ยนของเสียให้เป็นของมีประโยชน์และเข้าถึงผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง