Frequently Asked Questions

คำถามและข้อสงสัยที่มักพบเจอบ่อยๆ เกี่ยวกับ TREE eco

A: TREE eco รับกำจัดของเสียทุกประเภทที่สามารถนำมาผลิตปุ๋ยหมักได้ เช่น ตะกอนชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสีย, น้ำเสีย, อาหารสัตว์ และของเสียอินทรีย์วัตถุแทบทุกชนิด เป็นต้น

A: TREE eco ไม่รับ ของเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน, ของเสียที่มีความเป็นกรดหรือด่างรุนแรง, ของเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนสูง และของเสียอันตราย เป็นต้น

A: TREE eco ไม่รับของเสียที่เป็นอันตราย

A: TREE eco รับตัวอย่างมาวิเคราะห์ และขอผลวิเคราะห์ตัวอย่างที่โรงงานมี เพื่อพิจารณาว่าของเสียอยู่ในข่ายที่รับมากำจัดด้วยวิธีการผลิตปุ๋ยหมักได้หรือไม่ ซึ่งถ้ารับได้ ก็จะขอเข้าดูหน้างานเพื่อวางแผนการเข้ารับของเสีย และเสนอราคา เมื่อทางโรงงานตกลงใช้บริการก็คีย์ข้อมูลเข้ากรมโรงงาน เมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้น ก็สามารถนัดวันเวลา ให้ทาง TREE eco เข้ารับของเสียมากำจัดได้เลย

A: TREE eco วิเคราะห์ของเสียก่อนกำจัดเพื่อป้องกันไม่ให้มีของเสียที่เป็นอันตรายเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก และเพื่อปรับกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของของเสียแต่ละชนิด ทำให้มั่นใจได้ว่าปุ๋ยหมักที่ ผลิตได้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เหมาะสมต่อการนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี

A: TREE eco จะทำหนังสือ Liability กับทางโรงงานเพื่อขอเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง และการกำจัด

A: TREE eco นำของเสียไปกำจัดที่โรงงานระยอง และโรงงานสุพรรณบุรี ที่มีกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักสำหรับกำจัดของเสียโดยเฉพาะ

A: TREE eco ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำของเสีย มาเปลี่ยนเป็นของดี ด้วยวิธีการที่สะอาด ซึ่งกระบวนการทำปุ๋ยหมักเป็นกระบวนการสะอาด ไม่มีของเสียใดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ สามารถเปลี่ยนของเสีย เป็นปุ๋ยหมัก ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยหมักเดิมได้โดยตรง

A: TREE eco มีกระบวนการทำปุ๋ยหมักที่แตกต่างจากโรงงานปุ๋ยหมักทั่วไป เนื่องจากเราไม่ได้ทำปุ๋ยหมักเพื่อจำหน่าย แต่เราทำปุ๋ยหมักเพื่อกำจัดของเสียโดยตรง วัตถุดิบต่างๆที่ใช้เพื่อปรับความสมดุลของกองปุ๋ยหมัก การปรับความชื้น และการคลุกผสม ขั้นตอนทั้งหมดออกแบบมาเพื่อกำจัดของเสียโดยเฉพาะ นอกจากนั้น เรายังมีหัวเชื้อจุลินทรีย์สารเร่งผลิตปุ๋ยหมักที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่องานกำจัดของเสียโดยเฉพาะ หลากหลายสายพันธ์ ทั้งแบคทีเรีย ยิสต์ รา และแอคติโนมัยสิท ที่มีความจำเพาะกับของเสียแต่ละประเภท เพื่อมั่นใจได้ว่า ของเสียที่เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยหมักโดยพวกเรานั้น จะถูกกำจัดอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการเฉพาะทาง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานต่อไป

A: TREE eco มีนโยบายให้โรงงานที่ใช้บริการกำจัดของเสียกับทางบริษัท สามารถเข้ามารับปุ๋ยหมักที่เกิดจากของเสียนั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ โดยทางบริษัทจะเก็บสำรองปุ๋ยหมักไว้สำหรับโรงงานต้นทางประสงค์จะนำไปใช้อย่างน้อยหนึ่งปี หลังจากนั้นจึงจะนำไปใช้ในแปลงเกษตรของทางโรงงานเอง และแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยหมักตามความเหมาะสมต่อไป

A: TREE eco คิดว่าการทำปุ๋ยหมัก เป็นการนำของเสีย มาเปลี่ยนเป็นของดีที่มีประโยชน์ ด้วยกระบวนการสะอาด ซึ่งนอกจากจะเป็นการกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะจะไม่มีภาระใดๆถูกส่งออกไปยังดิน น้ำ หรืออากาศ เป็นวิธีหนึ่งในการเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และยังสามารถนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปร่วมในโครงการ CSR ขององค์กรกับชุมชนได้อีกทาง