บริษัท ทรี อีโค่ เวส แมเนจเม้น จำกัด ( Tree Eco Waste Management Co., Ltd.) หรือ ทรีอีโค่ (TREE eco) เป็นบริษัทที่ขยายงานมาจาก บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด (Micro Biotec Co., Ltd.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 40/2409 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์สนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชาติ ลดการใช้เคมี เพิ่มผลผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยผลิต จำหน่าย และรับจ้างผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เป็นสารตัวเร่งในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และจุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช ซึ่งทางบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการผลิต และขยายเชื้อจุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ้าหน้าที่ด้านจุลินทรีย์ สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ รวมตลอดจนถึงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานบำบัดกากตะกอนชีวภาพ เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมัก และก๊าซชีวภาพ เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จัดจำหน่าย และบริการทั่วราชอาณาจักรมาช้านาน โดยมุ่งพัฒนาและรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่มั่นคง และเชื่อถือได้ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบัน โดยมีทีมผู้บริหาร บุคคลากรดำเนินงานผู้มิประสบการณ์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา

บริษัท ทรี อีโค่ เวส แมเนจเม้น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 อย่างเป็นทางการเพื่อสานต่องานและรองรับฐานลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการและโรงงานบำบัดตะกอนชีวภาพ ที่ใช้ร่วมกับ บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 8 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่ จ.3-43(1)-4/45

บริษัท ทรี อีโค่ เวส แมเนจเม้น จำกัด ให้บริการจัดการตะกอนชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เศษอาหาร น้ำเสีย และของเสียชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่เข้าตรวจสอบหน้างาน ตรวจสอบจุดกำเนิดของเสียภายในโรงงาน นำเสนอแนวทางการจัดการ นำสู่การขนส่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนผลิตปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีการกำจัดทางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลที่ได้คือปุ๋ยหมักที่สามารถนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ได้โดยตรง โดยที่จะไม่มีของเสียใดๆ เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการดังกล่าว ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปุ๋ยหมักที่ได้สามารถทำโครงการ CSR ร่วมกับทางโรงงานและชุมชน ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการนำสิ่งที่มีประโยชน์ไปเข้าถึงผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

1. นายสดุดี ศรียะพันธ์                         ประธานกรรมการ

2. นายธิติมิชส์ กิจเจริญ                       กรรมการ

3. นางสาวธันยนันท์ ธิติอัครศักดิ์           กรรมการ

1. ดร. ปราโมทย์ ศิริโรจน์
ปริญญาเอก Foodscience & technology คณะเกษตร มหาวิทยาลัยนา โกยาประเทศญี่ปุ่น, เชี่ยวชาญด้านก๊าซชีวภาพ, อดีตอาจารย์สอนด้านเชื้อแบคทีเรียภาควิชาจุลชีววิทยา ม.เกษตรศาสตร์

2. นางสาว ศุภลักษ์ สุดขาว
ปริญญาโท ว.ท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์สอนด้านเชื้อรา ภาควิชาจุลชีววิทยา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

3. นายจรัล เจนตนจิตร
ปริญญาโท ว.ท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อดีตอาจารย์สอนด้านเชื้อจุลินทรีย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ม.เกษตรศาสตร์

4. นายสุเทพ ญาดี
อดีตผู้ดูแลห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา ม.เกษตรศาสตร์

1. นายสดุดี ศรียะพันธ์
ปริญญาตรี ว.ท.บ.(จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปริญญาโท ว.ศ.ม.(วิศวสิ่งแวดล้อม) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการ บริษัทไมโคร-ไบโอเทค จำกัด

2. นายธรรมศาสตร์ จันทรัตน์
ปริญญาโท ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการบริษัท ไบโอวาสเซล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทไมโคร-ไบโอเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. นางสาวอรนุช ปั้นเพชร
ปริญญาตรี ว.ท.บ.(จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการบริษัทไมโคร-ไบโอเทค จำกัด

1. รับบำบัดตะกอนชีวภาพ จากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธีทางชีวภาพ แบบ Aerobic & Anaerobic Fermentation

2. จำหน่ายเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ “คาวเทค” วัวเทียมสายเลือดไทย ที่สามารถเปลี่ยนเศษอาหาร หรือ อินทรียวัตถุต่างๆ เป็นปุ๋ยหมัก และก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

3. ออกแบบ ปรับปรุง และให้คำปรึกษา งานด้านก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย หรืออินทรียวัตถุต่างๆทั้งระบบ Wet & Dry Anaerobic Digestion ทั้งแบบ ธรรมดา และแบบ Hi-solid